Opisy Produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

API - interferjs do pobierania opisów produktów

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Katalog eSklepów - zaprezentuj swój sklep przy opisach marek, które sprzedajesz.

Centrum Wiedzy o eCommerce - poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Poznaj nowe sposoby zwiększenia obrotów w Twoim eSklepie.

Regulamin Serwisu www.opisyproduktow.pl
 • Postanowienia ogólne
  • Opis serwisu

   Serwis internetowy OpisyProduktow.pl umożliwia darmowe pobieranie opisów oraz zdjęć produktów oraz ich bezpłatną publikację na witrynach sklepów internetowych. Każdy opis tworzony jest przy współpracy z producentami lub na podstawie oficjalnych informacji o produkcie.


   OpisyProduktow to Portal stworzony i obsługiwany przez spółkę eStoreMedia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Willowa 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341503.

  • Podstawowe funkcje
   • Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, dostępny dla nieograniczonego kręgu adresatów na stronie internetowej regulaminu;
   • Serwis: serwis internetowy OpisyProduktow.pl opisany w pkt I.1 niniejszego Regulaminu;
   • Zasoby portalu: materiały udostępniane na stronie Portalu Opisyproduktow.pl - na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie serwisu" (zwanym dalej Regulaminem);
   • Użytkownik: osoba, korzystającą z zasobów Portalu – w zakresie ściśle przewidzianym w niniejszym Regulaminie;
   • eStoreMedia: spółka eStoreMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której mowa w pkt I.1.;
 • Korzystanie z serwisu
  • Zasady ogólne

   Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu w następujący sposób:

   • Użytkownicy Niezarejestrowani uprawnieni są wyłącznie do przeglądania informacji umieszczonych w Serwisie.
   • Użytkownicy Zarejestrowani uprawnieni są do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Tylko użytkownicy posiadający konto w Serwisie uzupełnione poprawnymi danymi, mają prawo kopiowania, pobierania i publikowania danych produktowych zawartych w serwisie na witrynach sklepów internetowych.
   • Tylko Użytkownicy Zarejestrowani uprawnieni są do dodawania oraz usuwania ogłoszeń, a także wysyłania wiadomości do innych użytkowników.
   • Użytkownikami Serwisu Opisyproduktow.pl mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora OpisyProduktow.pl.
   • Zarówno Użytkownicy Niezarejestrowani jak i Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą bez pisemnej zgody eStoreMedia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie, jeżeli tymi Serwisami nie są sklepy internetowe.
   • Użytkownik korzysta z usług Serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela Serwisu.
   • Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu OpisyProduktow.pl do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
   • Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania treści wulgarnych, fałszywych i obraźliwych informacji na stronach serwisu OpisyProdultow.pl.
   • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący znaczącego obciążenia łącza.
  • Akceptacja regulaminu

   Korzystanie z Serwisu możliwe jest po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Użytkownicy chcący zarejestrować się w portalu OpisyProduktow.pl są zobowiązani do akceptacji niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracji. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W takim wypadku Użytkownik będzie korzystał z Serwisu na zasadach zastrzeżonych dla Użytkowników Niezarejestrowanych.

 • Rejestracja
  • Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz pozytywnej weryfikacji konta e-mail użytkownika. Rejestracja następuje po wpisaniu w formularzu : „nazwy użytkownika”, adresu „e-mail”, „hasła”, „powtórzeniu hasła”, opcjonalnie „adres www sklepu” oraz po zaakceptowaniu Regulaminu.
 • Użytkownicy zarejestrowani
  • Po dokonaniu rejestracji Użytkownicy mogą zalogować się do Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może pobierać oraz kopiować z Serwisu informacje o produktach oraz ich zdjęcia a następnie zamieszczać je na stronie www swojego sklepu internetowego. Użytkownik zakładając/aktywując konto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany przez siebie adres „e-mail”.
  • Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto poprzez kontakt z administratorem pod adresem: kontakt@estoremedia.com. Konto zostanie usunięte w przeciągu 2 dni roboczych.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania ostrzeżeń, blokowania oraz usuwania kont Użytkowników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.
  • Użytkownicy niezarejestrowani
   • Użytkownicy Niezarejestrowani mogą wyłącznie przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie.
   • Użytkownik Niezarejestrowany nie ma dostępu do funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych – nie ma upoważnienia do pobierana opisów oraz zdjęć produktów, ani ich kopiowania.
  • Odpowiedzialność
   • eStoreMedia dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu OpisyProduktow.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
   • Wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz zastrzeżenia do działalności Serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie informacji na adres: kontakt@estoremedia.com.
   • eStoreMedia nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Sklepom, Producentom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej eStoreMedia.
   • eStoreMedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Serwisu.
  • Ochrona prywatności
   • Serwis OpisyProduktow.pl nie zbiera danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
   • Rejestracja do Serwisu przy wykorzystaniu danych osobowych użytkownika (np. jednoznaczny e-mail: jan.kowalski@mail.pl) następuje na odpowiedzialność użytkownika dokonującego rejestracji. eStoreMedia zaleca wykorzystywanie adresów niejednoznacznych dla zachowania pełnej anonimowości (np. jkowal56@mail.pl).
   • Serwis nie będzie publikował danych Użytkowników chyba, że wyrażą na to zgodę.
   • Serwis zastrzega sobie prawo prowadzenia statystyk oraz akcji marketingowych na podstawie statystyk konta Użytkownika.
   • Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
   • eStoreMedia zapewnia Użytkownikom możliwość wprowadzania zmian swoich danych oraz usunięcia konta.
   • Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez eStoreMedia poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
  • Postanowienia końcowe
   • Czas trwania
    • Regulamin wiąże Użytkowników Niezarejestrowanych w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu.
    • Regulamin wiąże Użytkowników Zarejestrowanych do czasu poinformowania przez eStoreMedia o jego zmianie. W wypadku jego zmiany Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.
   • Prawo i sądy właściwe

    Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. W razie jakiekolwiek sporu pomiędzy eStoreMedia a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby eStoreMedia.

   • Likwidacja Serwisu

    eStoreMedia może w każdym czasie zlikwidować Serwis – zawiadamiając o tym uprzednio Użytkowników.

   • Dane kontaktwe

    eStoreMedia Sp. z o.o.
    ul.Willowa 8/10 lok.25
    00-790 Warszawa
    kontakt@estoremedia.com